สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอกู่แก้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:36 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 บ้านจีต 2 15 5 14 36 0 0 0 0 0 36
2 โนนทองอินทร์ 3 15 5 15 38 0 0 0 0 0 38
3 ค้อใหญ่ 1 12 4 9 26 0 0 0 0 0 26
4 คอนสาย 1 13 2 6 22 0 0 0 0 0 22
รวม 7 55 16 44 122 0 0 0 0 0 122