สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:42 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เหนือเมือง 2 3 1 3 9 0 0 0 0 0 9
2 ขอนแก่น 32 9 2 43 0 0 0 0 0 43
3 โนนรัง 17 2 3 1 23 0 0 0 0 0 23
4 ดงลาน 1 8 1 10 0 0 0 0 0 10
รวม 52 22 4 7 85 0 0 0 0 0 85