สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:29 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 น้ำชำ 2 1 3 0 0 0 0 0 3
2 ห้วยม้า 2 2 0 0 0 0 0 2
3 บ้านถิ่น 4 4 0 0 0 0 0 4
4 สวนเขื่อน 2 2 0 0 0 0 0 2
5 ร่องฟอง 1 1 2 0 0 0 0 0 2
รวม 5 8 0 0 13 0 0 0 0 0 13