สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:12 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ร้องเข็ม 4 4 0 0 0 0 0 4
2 ทุ่งศรี 2 2 4 0 0 0 0 0 4
3 แม่ยางฮ่อ 2 2 0 0 0 0 0 2
รวม 2 8 0 0 10 0 0 0 0 0 10