สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:57 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 บ้านหนุน 1 1 2 0 0 0 0 0 2
2 ห้วยหม้าย 4 4 0 0 0 0 0 4
3 หัวเมือง 2 2 0 0 0 0 0 2
4 สะเอียบ 2 2 0 0 0 0 0 2
5 แดนชุมพล 1 1 2 0 0 0 0 0 2
รวม 2 5 1 4 12 0 0 0 0 0 12