สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตาก อำเภอสามเงา
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:51 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 สามเงา 2 2 0 0 0 0 0 2
2 วังหมัน 1 2 1 2 6 0 0 0 0 0 6
3 ยกกระบัตร 1 8 2 5 16 0 0 0 0 0 16
4 ย่านรี 2 2 0 0 0 0 0 2
รวม 2 14 3 7 26 0 0 0 0 0 26