สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:18 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 พะวอ 4 4 0 0 0 0 0 4
2 แม่ตาว 1 1 2 0 0 0 0 0 2
3 แม่กาษา 7 1 4 12 0 0 0 0 0 12
4 ท่าสายลวด 2 2 0 0 0 0 0 2
5 แม่ปะ 3 1 4 0 0 0 0 0 4
6 มหาวัน 3 1 4 0 0 0 0 0 4
7 ด่านแม่ละเมา 8 1 9 0 0 0 0 0 9
8 พระธาตุผาแดง 3 2 5 0 0 0 0 0 5
รวม 0 31 1 10 42 0 0 0 0 0 42