สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตาก อำเภออุ้มผาง
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:48 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 อุ้มผาง 1 1 0 0 0 0 0 1
2 หนองหลวง 4 4 0 0 0 0 0 4
3 แม่จัน 1 6 7 0 0 0 0 0 7
4 แม่ละมุ้ง 8 8 0 0 0 0 0 8
5 แม่กลอง 8 8 0 0 0 0 0 8
รวม 1 27 0 0 28 0 0 0 0 0 28