สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอนครไทย
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:01 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 นครไทย 6 1 7 0 0 0 0 0 7
2 เนินเพิ่ม 1 16 1 18 0 0 0 0 0 18
3 นาบัว 8 8 0 0 0 0 0 8
4 นครชุม 5 5 0 0 0 0 0 5
5 น้ำกุ่ม 2 2 0 0 0 0 0 2
6 ยางโกลน 17 1 18 0 0 0 0 0 18
7 บ่อโพธิ์ 1 27 28 0 0 0 0 0 28
8 บ้านพร้าว 13 13 0 0 0 0 0 13
9 ห้วยเฮี้ย 8 8 0 0 0 0 0 8
รวม 2 102 2 1 107 0 0 0 0 0 107