สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอชาติตระการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:31 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ป่าแดง 1 7 3 12 23 4 0 8 0 0 11
2 ชาติตระการ 2 2 4 0 0 0 0 0 4
3 สวนเมี่ยง 2 8 10 2 0 0 0 0 8
4 บ้านดง 4 26 3 11 44 26 1 6 0 0 11
5 ท่าสะแก 8 6 13 27 10 1 9 0 0 7
รวม 13 43 6 46 108 42 2 30 7 7 7