สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอบางระกำ
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:57 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 บางระกำ 1 3 1 4 9 0 0 0 0 0 9
2 ปลักแรด 1 4 2 7 0 0 0 0 0 7
3 พันเสา 1 5 3 4 13 0 0 0 0 0 13
4 วังอิทก 3 3 0 0 0 0 0 3
5 บึงกอก 4 3 1 8 0 0 0 0 0 8
6 หนองกุลา 4 9 3 2 18 0 0 0 0 0 18
7 ชุมแสงสงคราม 1 8 3 12 0 0 0 0 0 12
8 นิคมพัฒนา 1 14 1 16 0 0 0 0 0 16
9 บ่อทอง 1 3 1 5 10 0 0 0 0 0 10
10 ท่านางงาม 1 4 1 6 0 0 0 0 0 6
11 คุยม่วง 1 6 1 2 10 0 0 0 0 0 10
รวม 16 62 10 24 112 0 0 0 0 0 112