สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:45 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 บ้านไร่ 5 5 0 0 0 0 0 5
2 โคกสลุด 6 6 0 0 0 0 0 6
3 สนามคลี 5 1 6 0 0 0 0 0 6
4 ท่าตาล 4 2 6 0 0 0 0 0 6
5 ไผ่ล้อม 5 1 6 0 0 0 0 0 6
6 นครป่าหมาก 15 1 16 0 0 0 0 0 16
7 เนินกุ่ม 1 12 9 22 0 0 0 0 0 22
8 วัดตายม 7 2 9 0 0 0 0 0 9
รวม 1 59 0 16 76 0 0 0 0 0 76