สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอวัดโบสถ์
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:25 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 วัดโบสถ์ 3 3 2 8 0 0 0 0 0 8
2 ท่างาม 4 8 1 13 0 0 0 0 0 13
3 ท้อแท้ 1 2 1 1 5 0 0 0 0 0 5
4 บ้านยาง 1 5 1 2 9 0 0 0 0 0 9
5 หินลาด 2 6 4 12 0 0 0 0 0 12
6 คันโช้ง 4 5 5 14 0 0 0 0 0 14
รวม 15 29 2 15 61 0 0 0 0 0 61