สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเนินมะปราง
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:55 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ชมพู 1 2 3 6 0 0 0 0 0 6
2 บ้านมุง 1 1 2 0 0 0 0 0 2
3 ไทรย้อย 4 2 6 0 0 0 0 0 6
4 วังโพรง 3 2 6 11 0 0 0 0 0 11
5 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1 8 9 0 0 0 0 0 9
6 เนินมะปราง 3 1 4 0 0 0 0 0 4
รวม 1 11 8 18 38 0 0 0 0 0 38