สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:49 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ไผ่ขวาง 5 1 6 0 0 0 0 0 6
2 ย่านยาว 2 2 0 0 0 0 0 2
3 ท่าฬ่อ 1 1 2 0 0 0 0 0 2
4 ปากทาง 1 1 2 0 0 0 0 0 2
5 คลองคะเชนทร์ 1 5 6 0 0 0 0 0 6
6 บ้านบุ่ง 2 2 0 0 0 0 0 2
7 ดงป่าคำ 1 1 2 0 0 0 0 0 2
8 หัวดง 5 5 0 0 0 0 0 5
9 ป่ามะคาบ 1 3 4 0 0 0 0 0 4
10 สายคำโห้ 1 1 2 0 0 0 0 0 2
11 ดงกลาง 2 2 0 0 0 0 0 2
รวม 5 21 0 9 35 0 0 0 0 0 35