สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอตะพานหิน
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:43 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 งิ้วราย 1 1 2 0 0 0 0 0 2
2 ห้วยเกตุ 2 1 3 0 0 0 0 0 3
3 ไทรโรงโขน 2 2 0 0 0 0 0 2
4 หนองพยอม 3 3 0 0 0 0 0 3
5 ดงตะขบ 2 2 0 0 0 0 0 2
6 คลองคูณ 1 1 2 0 0 0 0 0 2
7 วังหว้า 2 2 0 0 0 0 0 2
8 วังหลุม 4 1 5 0 0 0 0 0 5
รวม 0 13 2 6 21 0 0 0 0 0 21