สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอสามง่าม
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:46 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 สามง่าม 3 3 3 9 0 0 0 0 0 9
2 กำแพงดิน 10 9 3 22 0 0 0 0 0 22
3 รังนก 1 4 1 2 8 0 0 0 0 0 8
4 เนินปอ 3 11 1 15 30 0 0 0 0 0 30
รวม 14 27 5 23 69 0 0 0 0 0 69