สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร อำเภอดงเจริญ
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:36 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 วังงิ้วใต้ 3 1 4 0 0 0 0 0 4
2 วังงิ้ว 2 1 3 0 0 0 0 0 3
3 ห้วยร่วม 1 5 3 3 12 0 0 0 0 0 12
4 ห้วยพุก 1 2 1 6 10 0 0 0 0 0 10
5 สำนักขุนเณร 4 3 1 2 10 0 0 0 0 0 10
รวม 6 15 5 13 39 0 0 0 0 0 39