สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:31 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 วังศาลา 2 1 3 0 0 0 0 0 3
2 ท่าล้อ 1 1 2 0 0 0 0 0 2
3 ทุ่งทอง 1 1 2 0 0 0 0 0 2
4 บ้านใหม่ 1 1 2 4 0 0 0 0 0 4
รวม 1 4 2 4 11 0 0 0 0 0 11