สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วป่า
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:35 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 บางนายสี 2 2 0 0 0 0 0 2
2 บางไทร 2 2 0 0 0 0 0 2
3 บางม่วง 1 3 4 0 0 0 0 0 4
4 โคกเคียน 3 3 0 0 0 0 0 3
รวม 1 10 0 0 11 0 0 3 3 3 3