สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพังงา อำเภอท้ายเหมือง
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:01 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ท้ายเหมือง 1 3 4 0 0 0 0 0 4
2 นาเตย 2 2 0 0 0 0 0 2
3 บางทอง 4 4 0 0 0 0 0 4
4 ทุ่งมะพร้าว 6 1 7 0 0 0 0 0 7
5 ลำภี 1 4 1 6 0 0 0 0 0 6
รวม 4 17 0 2 23 0 0 6 6 6 6