สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง อำเภอเขาชัยสน
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05:03 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เขาชัยสน 2 2 0 0 0 0 0 2
2 ควนขนุน 5 3 8 0 0 0 0 0 8
3 จองถนน 2 2 0 0 0 0 0 2
4 หานโพธิ์ 1 1 2 0 0 0 0 0 2
5 โคกม่วง 4 4 8 0 0 0 0 0 8
รวม 12 10 0 0 22 0 0 0 0 0 22