สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง อำเภอควนขนุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:39 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ควนขนุน 2 2 4 0 0 0 0 0 4
2 ปันแต 2 2 0 0 0 0 0 2
3 มะกอกเหนือ 2 2 0 0 0 0 0 2
4 พนางตุง 2 2 0 0 0 0 0 2
รวม 2 8 0 0 10 0 0 0 0 0 10