สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพัทลุง อำเภอป่าบอน
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:50 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ป่าบอน 3 1 4 0 0 0 0 0 4
2 โคกทราย 1 3 3 7 0 0 0 0 0 7
3 หนองธง 2 2 4 0 0 0 0 0 4
4 ทุ่งนารี 4 5 3 3 15 0 0 0 0 0 15
5 วังใหม่ 3 1 4 0 0 0 0 0 4
รวม 10 13 5 6 34 0 0 0 0 0 34