สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอศรีรัตนะ ตำบลศรีแก้ว

สัญญาเลขที่ 56/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 186,698.80 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 08/04/2564 ถึง 07/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:43 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายวรรณศิลป์ *** 4.0 2,800 440578.00 1633133.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นางวงวรรณ *** 3.0 2,100 440803.00 1636648.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นางบุญส่ง *** 5.0 3,500 443162.00 1632337.00 48 ส่งมอบ คลิก