สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอกุดจับ ตำบลกุดจับ

สัญญาเลขที่ อด.277/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 981,288.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 25/06/2564 ถึง 19/08/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:53 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายประมอน *** 5.0 3,500 233767.00 1924123.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นายสำรวย *** 4.0 2,800 239425.00 1925489.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นายประพจน์ *** 5.0 3,500 238602.00 1922163.00 48 ส่งมอบ คลิก
4 นางบุญเลี้ยง *** 3.0 2,100 234393.00 1925539.00 48 ส่งมอบ คลิก
5 นางปรีดา *** 5.0 3,500 239754.00 1924215.00 48 ส่งมอบ คลิก
6 นายไสว *** 5.0 3,500 237354.00 1927300.00 48 ส่งมอบ คลิก
7 นางสว่าง *** 3.0 2,100 235601.00 1922228.00 48 ส่งมอบ คลิก
8 นางวันวิมล *** 5.0 3,500 233543.00 1924571.00 48 ส่งมอบ คลิก
9 นายมนตรี *** 5.0 3,500 233321.00 1924528.00 48 ส่งมอบ คลิก
10 นายชวนชัย *** 4.0 2,800 235510.00 1926688.00 48 ส่งมอบ คลิก
11 นางดลยวรรณ *** 3.0 2,100 234147.00 1926516.00 48 ส่งมอบ คลิก
12 นายยุทธพงษ์ *** 5.0 3,500 236171.00 1922774.00 48 ส่งมอบ คลิก
13 นางมีนา *** 5.0 3,500 232902.00 1921835.00 48 ส่งมอบ คลิก
14 นายศุภชัย *** 4.0 2,800 236928.00 1924470.00 48 ส่งมอบ คลิก
15 นางบัวฮอง *** 5.0 3,500 247713.00 1936731.00 48 ส่งมอบ คลิก
16 นางทองพาด *** 5.0 3,500 243710.00 1926417.00 48 ส่งมอบ คลิก
17 นายประสิทธิ์ *** 4.0 2,800 236517.00 1929101.00 48 ส่งมอบ คลิก
18 นางสาวจิราพร *** 3.0 2,100 234299.00 1926555.00 48 ส่งมอบ คลิก
19 นางหนูพิน *** 5.0 3,500 236278.00 1921888.00 48 ส่งมอบ คลิก
20 นางละม่อม *** 2.5 1,800 237267.00 1922362.00 48 ส่งมอบ คลิก
21 นางถาวร *** 3.0 2,100 239642.00 1925921.00 48 ส่งมอบ คลิก
22 นางคำปุ่น *** 2.5 1,800 240966.00 1925728.00 48 ส่งมอบ คลิก