สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอกุดจับ ตำบลปะโค

สัญญาเลขที่ อด.280/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 865,875.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 25/06/2564 ถึง 23/08/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:20 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายทองหนัก *** 5.0 3,500 246433.00 1935038.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นางปภาภัทร *** 5.0 3,500 245744.00 1933670.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นางสมหมาย *** 3.0 2,100 245455.00 1933156.00 48 ส่งมอบ คลิก
4 นางนริศราพร *** 4.0 2,800 244071.00 1934273.00 48 ส่งมอบ คลิก
5 นายบุญหยด *** 5.0 3,500 244928.00 1934577.00 48 ส่งมอบ คลิก
6 นางบัวเงิน *** 5.0 3,500 244743.00 1934690.00 48 ส่งมอบ คลิก
7 นางจันทร์เพ็ญ *** 5.0 3,500 245228.00 1933319.00 48 ส่งมอบ คลิก
8 นายนิยม *** 3.0 2,100 243503.00 1936534.00 48 ส่งมอบ คลิก
9 นางสุธิดา *** 3.0 2,100 246138.00 1931157.00 48 ส่งมอบ คลิก
10 นายอำนวย *** 5.0 3,500 243959.00 1934371.00 48 ส่งมอบ คลิก
11 นางละมุล *** 5.0 3,500 239897.00 1936536.00 48 ส่งมอบ คลิก
12 นางอ้อย *** 5.0 3,500 245133.00 1934260.00 48 ส่งมอบ คลิก
13 นางหนูจิ๋ม *** 5.0 3,500 245791.00 1934214.00 48 ส่งมอบ คลิก
14 นายซุน *** 5.0 3,500 245131.00 1936619.00 48 ส่งมอบ คลิก
15 นางจันทร์เพ็ญ *** 5.0 3,500 246248.00 1935092.00 48 ส่งมอบ คลิก
16 นายทรงพล *** 5.0 3,500 242870.00 1938785.00 48 ส่งมอบ คลิก
17 นางบุญเลิศ *** 4.0 2,800 246335.00 1937542.00 48 ส่งมอบ คลิก
18 นางพกาวรรณ *** 3.0 2,100 242158.00 1930194.00 48 ส่งมอบ คลิก
19 นายเอกชัย *** 4.0 2,800 246174.00 1937700.00 48 ส่งมอบ คลิก
20 นางกองศรี *** 5.0 3,500 245699.00 1930599.00 48 ส่งมอบ คลิก