สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอกุดจับ ตำบลขอนยูง

สัญญาเลขที่ อด.278/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 951,798.60 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 25/06/2564 ถึง 31/08/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:44 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางพเยาว์ *** 5.0 3,500 232254.00 1923796.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นางคำพัน *** 3.0 2,100 229048.00 1923395.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นางดาวเรือง *** 3.0 2,100 233418.00 1927051.00 48 ส่งมอบ คลิก
4 นายสมใจ *** 3.0 2,100 229033.00 1922288.00 48 ส่งมอบ คลิก
5 นายธีระพล *** 5.0 3,500 234436.00 1928861.00 48 ส่งมอบ คลิก
6 นายคำภู *** 3.0 2,100 228604.00 1923084.00 48 ส่งมอบ คลิก
7 นายเจษฎา *** 5.0 3,500 228078.00 1924182.00 48 ส่งมอบ คลิก
8 นางสาวชลธิชา *** 5.0 3,500 235031.00 1928202.00 48 ส่งมอบ คลิก
9 นางฉวี *** 5.0 3,500 230083.00 1925441.00 48 ส่งมอบ คลิก
10 นางออน *** 5.0 3,500 227808.00 1923899.00 48 ส่งมอบ คลิก
11 นางสาวกุสุมา *** 5.0 3,500 230506.00 1923859.00 48 ส่งมอบ คลิก
12 นางบุญเตียง *** 5.0 3,500 230502.00 1923484.00 48 ส่งมอบ คลิก
13 นางจรัญญา *** 3.0 2,100 232310.00 1928888.00 48 ส่งมอบ คลิก
14 นางบุญหลาย *** 5.0 3,500 233668.00 1927705.00 48 ส่งมอบ คลิก
15 นายสิทธิโชค *** 5.0 3,500 232310.00 1928888.00 48 ส่งมอบ คลิก
16 นายทองลี *** 3.0 2,100 233388.00 1929982.00 48 ส่งมอบ คลิก
17 นายคำ *** 5.0 3,500 229231.00 1925257.00 48 ส่งมอบ คลิก
18 นายเสนอ *** 5.0 3,500 233431.00 1933303.00 48 ส่งมอบ คลิก
19 นางสาวเขมินทรา *** 5.0 3,500 232765.00 1933418.00 48 ส่งมอบ คลิก
20 นางถนอม *** 3.0 2,100 227984.00 1925950.00 48 ส่งมอบ คลิก
21 นางอำพร *** 5.0 3,500 229255.00 1927041.00 48 ส่งมอบ คลิก
22 นางสาวบุณยนุช *** 5.0 3,500 229063.00 1924502.00 48 ส่งมอบ คลิก
23 นายวรรัตน์ *** 5.0 3,500 229063.00 1924502.00 48 ส่งมอบ คลิก
24 นายลุน *** 5.0 3,500 231600.00 1931232.00 48 ส่งมอบ คลิก
25 นางทองใหม่ *** 3.0 2,100 234436.00 1928861.00 48 ส่งมอบ คลิก
26 นางอุบล *** 4.0 2,800 230141.00 1925595.00 48 ส่งมอบ คลิก
27 นายตุ่น *** 3.0 2,100 241876.00 1928765.00 48 ส่งมอบ คลิก
28 นางสาวเติมสุข *** 5.0 3,500 228677.00 1925413.00 48 ส่งมอบ คลิก
29 นางสาวอังค์ริสา *** 5.0 3,500 229899.00 1925812.00 48 ส่งมอบ คลิก
30 นางประครองทรัพย์ *** 4.0 2,800 230298.00 1923624.00 48 ส่งมอบ คลิก
31 นางสาววาสนา *** 3.0 2,100 228044.00 1924703.00 48 ส่งมอบ คลิก
32 นายถนอม *** 5.0 3,500 234640.00 1930850.00 48 ส่งมอบ คลิก
33 นางคำดี *** 3.0 2,100 230991.00 1930470.00 48 ส่งมอบ คลิก
34 นางคูณ *** 4.0 2,800 232684.00 1924519.00 48 ส่งมอบ คลิก
35 นายไชยกร *** 3.0 2,100 233418.00 1927051.00 48 ส่งมอบ คลิก
36 นายฝน *** 5.0 3,500 235528.00 1931061.00 48 ส่งมอบ คลิก