สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอกุดจับ ตำบลเชียงเพ็ง

สัญญาเลขที่ อด.279/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 928,596.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 25/06/2564 ถึง 27/08/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:05 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายเกรียงไกร *** 5.0 3,500 250221.00 1938927.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นางสุนิสา *** 3.0 2,100 249863.00 1938714.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นางวารุณี *** 5.0 3,500 249989.00 1937728.00 48 ส่งมอบ คลิก
4 นางบานเย็น *** 3.0 2,100 253530.00 1938128.00 48 ส่งมอบ คลิก
5 นางพรรณี *** 3.0 2,100 251785.00 1939512.00 48 ส่งมอบ คลิก
6 นายณรงค์ *** 5.0 3,500 253753.00 1937050.00 48 ส่งมอบ คลิก
7 นายอุดม *** 5.0 3,500 249185.00 1938512.00 48 ส่งมอบ คลิก
8 นายเจษฎา *** 3.0 2,100 251402.00 1938121.00 48 ส่งมอบ คลิก
9 นางสมสมัย *** 3.0 2,100 248932.00 1937248.00 48 ส่งมอบ คลิก
10 นางจันทร์เพ็ญ *** 3.0 2,100 250374.00 1937039.00 48 ส่งมอบ คลิก
11 นางสมาน *** 3.0 2,100 252981.00 1938128.00 48 ส่งมอบ คลิก
12 นายอานุภาพ *** 5.0 3,500 247474.00 1938986.00 48 ส่งมอบ คลิก
13 นางแสงทอง *** 5.0 3,500 248252.00 1939809.00 48 ส่งมอบ คลิก
14 นางเวียงชัย *** 5.0 3,500 251402.00 1937961.00 48 ส่งมอบ คลิก
15 นางทัศนี *** 3.0 2,100 252239.00 1938276.00 48 ส่งมอบ คลิก
16 นางไพรบูลย์ *** 5.0 3,500 251485.00 1939349.00 48 ส่งมอบ คลิก
17 นางประภาพรรณ *** 5.0 3,500 251582.00 1936498.00 48 ส่งมอบ คลิก
18 นางแอ๊ด *** 3.0 2,100 248176.00 1939030.00 48 ส่งมอบ คลิก
19 นางสาวปารณีย์ *** 5.0 3,500 247317.00 1940882.00 48 ส่งมอบ คลิก
20 นายพิษณุ *** 5.0 3,500 253358.00 1936498.00 48 ส่งมอบ คลิก
21 นางเพ็ญศรี *** 5.0 3,500 254945.00 1934325.00 48 ส่งมอบ คลิก
22 นายราตรี *** 5.0 3,500 241516.00 1928207.00 48 ส่งมอบ คลิก
23 นางน้อย *** 3.0 2,100 248871.00 1936096.00 48 ส่งมอบ คลิก
24 นางประกายสี *** 5.0 3,500 249069.00 1939809.00 48 ส่งมอบ คลิก
25 นางสาวภาพิมน *** 5.0 3,500 250359.00 1937741.00 48 ส่งมอบ คลิก
26 นางทองแดง *** 5.0 3,500 254987.00 1934714.00 48 ส่งมอบ คลิก