สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอกุดจับ ตำบลสร้างก่อ

สัญญาเลขที่ อด.296/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 447,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 30/06/2564 ถึง 25/07/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:30 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางบุญโฮม *** 5.0 3,500 237653.00 1931033.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นางบุญโฮม *** 5.0 3,500 230258.00 1934453.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นายชูชาติ *** 3.0 2,100 236691.00 1938797.00 48 ส่งมอบ คลิก
4 นางสาวระวีวัลย์ *** 5.0 3,500 239239.00 1931146.00 48 ส่งมอบ คลิก
5 นายอุทัย *** 5.0 3,500 233446.00 1934410.00 48 ส่งมอบ คลิก
6 นายนิติพงษ์ *** 5.0 3,500 239103.00 1938275.00 48 ส่งมอบ คลิก
7 นายเสริม *** 5.0 3,500 236693.00 1938789.00 48 ส่งมอบ คลิก
8 นางจอมศรี *** 3.0 2,100 232413.00 1936639.00 48 ส่งมอบ คลิก
9 นางแต๋ว *** 3.0 2,100 234289.00 1935827.00 48 ส่งมอบ คลิก
10 นางจิตติมา *** 5.0 3,500 233584.00 1935035.00 48 ส่งมอบ คลิก
11 นายธนดล *** 5.0 3,500 239793.00 1932113.00 48 ส่งมอบ คลิก
12 นางประทุมมา *** 5.0 3,500 233475.00 1936625.00 48 ส่งมอบ คลิก