สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอกุดจับ ตำบลเมืองเพีย

สัญญาเลขที่ อด.281/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 940,581.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 25/06/2564 ถึง 28/08/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:27 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางไพรวรรณ *** 4.0 2,800 242938.00 1928751.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นายเชิดชาย *** 3.0 2,100 245050.00 1927617.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นายนงคราญ *** 4.0 2,800 245527.00 1925536.00 48 ส่งมอบ คลิก
4 นางสาวรัสรินทร์ *** 5.0 3,500 241893.00 1930020.00 48 ส่งมอบ คลิก
5 นางทองศรี *** 3.0 2,100 242144.00 1925015.00 48 ส่งมอบ คลิก
6 นายบรรพต *** 5.0 3,500 242011.00 1920289.00 48 ส่งมอบ คลิก
7 นางยุภา *** 3.0 2,100 240992.00 1925653.00 48 ส่งมอบ คลิก
8 นางหนูปัน *** 4.0 2,800 245036.00 1926510.00 48 ส่งมอบ คลิก
9 นางพรชัย *** 5.0 3,500 245927.00 1929275.00 48 ส่งมอบ คลิก
10 นางบุญชู *** 3.0 2,100 244889.00 1926811.00 48 ส่งมอบ คลิก
11 นายศักดิ์วรินทร์ *** 5.0 3,500 233304.00 1932607.00 48 ส่งมอบ คลิก
12 นางบุญเพ็ง *** 5.0 3,500 243919.00 1922740.00 48 ส่งมอบ คลิก
13 นางแหลมทอง *** 5.0 3,500 240764.00 1923165.00 48 ส่งมอบ คลิก
14 นายธิระ *** 3.0 2,100 245050.00 1927617.00 48 ส่งมอบ คลิก
15 นายธวัชชัย *** 4.0 2,800 243268.00 1926075.00 48 ส่งมอบ คลิก
16 นายปรีชา *** 4.0 2,800 244843.00 1925481.00 48 ส่งมอบ คลิก
17 นางเคี่ยม *** 5.0 3,500 245713.00 1928630.00 48 ส่งมอบ คลิก
18 นางสาวเรณู *** 4.0 2,800 241805.00 1923229.00 48 ส่งมอบ คลิก
19 นายเดชา *** 4.0 2,800 240201.00 1929122.00 48 ส่งมอบ คลิก
20 นางบรรจง *** 4.0 2,800 242854.00 1922108.00 48 ส่งมอบ คลิก
21 นางทองใบ *** 5.0 3,500 242737.00 1925408.00 48 ส่งมอบ คลิก
22 นายบัวลม *** 3.0 2,100 241154.00 1927175.00 48 ส่งมอบ คลิก
23 นางสาววันวิสา *** 4.0 2,800 241540.00 1924738.00 48 ส่งมอบ คลิก
24 นางบุญลักษ์ *** 5.0 3,500 247203.00 1929805.00 48 ส่งมอบ คลิก
25 นางคำฝอย *** 4.0 2,800 245078.00 1929831.00 48 ส่งมอบ คลิก
26 นางบุญมา *** 3.0 2,100 245078.00 1929831.00 48 ส่งมอบ คลิก
27 นายแสวง *** 5.0 3,500 243945.00 1924309.00 48 ส่งมอบ คลิก
28 นางสาวดาวรุ่ง *** 5.0 3,500 246113.00 1927604.00 48 ส่งมอบ คลิก
29 นายธีรุด *** 3.0 2,100 242854.00 1922108.00 48 ส่งมอบ คลิก