สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอกุดจับ ตำบลตาลเลียน

สัญญาเลขที่ อด.142/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 388,500.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 26/03/2564 ถึง 15/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:51 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายบุญส่ง *** 5.0 3,500 227209.00 1928966.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นางเนาวรัตน์ *** 5.0 3,500 225847.00 1931470.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นางอุไรวรรณ *** 3.0 2,100 223899.00 1932233.00 48 ส่งมอบ คลิก
4 นายทวี *** 3.0 2,100 224794.00 1930167.00 48 ส่งมอบ คลิก
5 นางสาวสุกัญญา *** 5.0 3,500 226416.00 1930396.00 48 ส่งมอบ คลิก
6 นางไพวรรณ *** 4.0 2,800 225042.00 1928710.00 48 ส่งมอบ คลิก