สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ ตำบลหมากหญ้า

สัญญาเลขที่ อด.143/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 466,200.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 26/03/2564 ถึง 19/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:42 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางทองดี *** 5.0 3,500 242255.00 1907212.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นางอนงค์ *** 5.0 3,500 242362.00 1906999.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นางสง่า *** 5.0 3,500 242366.00 1907555.00 48 ส่งมอบ คลิก
4 นางรุจิภา *** 5.0 3,500 245865.00 1907676.00 48 ส่งมอบ คลิก
5 นางสุบัน *** 5.0 3,500 244376.00 1907914.00 48 ส่งมอบ คลิก
6 นางอุมา *** 5.0 3,500 246983.00 1910262.00 48 ส่งมอบ คลิก