สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ ตำบลหนองอ้อ

สัญญาเลขที่ อด.205/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 787,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 12/05/2564 ถึง 03/07/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:03 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางพิจิตร *** 5.0 3,500 240901.00 1899944.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นางอัมพร *** 4.0 2,800 238865.00 1900950.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นางหนูเพียร *** 5.0 3,500 240110.00 1902577.00 48 ส่งมอบ คลิก
4 นายสำรอง *** 5.0 3,500 242632.00 1904395.00 48 ส่งมอบ คลิก
5 นางบุญทา *** 4.0 2,800 241094.00 1900799.00 48 ส่งมอบ คลิก
6 นางวิไลวรรณ *** 3.0 2,100 242577.00 1899966.00 48 ส่งมอบ คลิก
7 นางลักขณา *** 5.0 3,500 240572.00 1898120.00 48 ส่งมอบ คลิก
8 นางสมจิตร *** 3.0 2,100 243152.00 1904280.00 48 ส่งมอบ คลิก
9 นายปัญญา *** 5.0 3,500 243768.00 1899465.00 48 ส่งมอบ คลิก
10 นางอำพร *** 5.0 3,500 238865.00 1900950.00 48 ส่งมอบ คลิก
11 นายปัญญา *** 5.0 3,500 242123.00 1899413.00 48 ส่งมอบ คลิก
12 นางสาวอมร *** 3.0 2,100 239415.00 1903842.00 48 ส่งมอบ คลิก
13 นางนาง *** 3.0 2,100 239620.00 1903694.00 48 ส่งมอบ คลิก
14 นางฉวีวรรณ *** 5.0 3,500 241460.00 1905768.00 48 ส่งมอบ คลิก
15 นายพูลทรัพย์ *** 5.0 3,500 241742.00 1906919.00 48 ส่งมอบ คลิก
16 นางรัตน์มณี *** 3.0 2,100 243536.00 1904743.00 48 ส่งมอบ คลิก
17 นางสาวฉวีวรรณ *** 5.0 3,500 243993.00 1900472.00 48 ส่งมอบ คลิก
18 นางกำไร *** 3.0 2,100 242468.00 1901391.00 48 ส่งมอบ คลิก
19 นางนวลปรางค์ *** 5.0 3,500 239127.00 1901736.00 48 ส่งมอบ คลิก
20 นายชวลิตร *** 3.0 2,100 242928.00 1903490.00 48 ส่งมอบ คลิก
21 นางหนูกาณจน์ *** 5.0 3,500 243665.00 1900162.00 48 ส่งมอบ คลิก
22 นายกิตติกร *** 5.0 3,500 244980.00 1904170.00 48 ส่งมอบ คลิก
23 นางศิรินรัศมิ์ *** 5.0 3,500 240266.00 1899536.00 48 ส่งมอบ คลิก
24 นางกาญจนา *** 5.0 3,500 241143.00 1904067.00 48 ส่งมอบ คลิก
25 นางน้อย *** 5.0 3,500 240591.00 1904910.00 48 ส่งมอบ คลิก
26 นางสาวชลธิชา *** 3.0 2,100 239802.00 1898857.00 48 ส่งมอบ คลิก
27 นางพรมมา *** 3.0 2,100 242773.00 1902923.00 48 ส่งมอบ คลิก
28 นางศรีนวล *** 5.0 3,500 244606.00 1899909.00 48 ส่งมอบ คลิก
29 นางบุญตรี *** 5.0 3,500 238532.00 1901992.00 48 ส่งมอบ คลิก
30 นางแสวง *** 3.0 2,100 239931.00 1901500.00 48 ส่งมอบ คลิก
31 นายวีระพงษ์ *** 5.0 3,500 241742.00 1905190.00 48 ส่งมอบ คลิก
32 นางสาวทิวาพร *** 5.0 3,500 242913.00 1899486.00 48 ส่งมอบ คลิก
33 นายเสาร์ *** 5.0 3,500 240113.00 1902660.00 48 ส่งมอบ คลิก
34 นายประสาตร์ *** 5.0 3,500 239417.00 1902261.00 48 ส่งมอบ คลิก
35 นางสาวคณิฐา *** 5.0 3,500 242104.00 1902792.00 48 ส่งมอบ คลิก
36 นางจันทร์ศรี *** 5.0 3,500 240110.00 1902577.00 48 ส่งมอบ คลิก
37 นางทองม้วน *** 5.0 3,500 241023.00 1900678.00 48 ส่งมอบ คลิก
38 นางบัวลา *** 5.0 3,500 241395.00 1906727.00 48 ส่งมอบ คลิก
39 นางลำดวน *** 3.0 2,100 243711.00 1903128.00 48 ส่งมอบ คลิก