สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ ตำบลอูบมุง

สัญญาเลขที่ อด.206/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 906,500.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 12/05/2564 ถึง 18/07/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:57 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายธรรมรัตน์ *** 3.0 2,100 243966.00 1893139.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นายผะเด็ด *** 4.0 2,800 247212.00 1895233.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นายสมบัติ *** 5.0 3,500 239001.00 1893263.00 48 ส่งมอบ คลิก
4 นายพีรพงษ์ *** 5.0 3,500 240619.00 1891909.00 48 ส่งมอบ คลิก
5 นายชัชชญา *** 3.0 2,100 246440.00 1893208.00 48 ส่งมอบ คลิก
6 นางทองสาร *** 5.0 3,500 241831.00 1899167.00 48 ส่งมอบ คลิก
7 นายประดิษฐ์ *** 5.0 3,500 247761.00 1894109.00 48 ส่งมอบ คลิก
8 นายบัวบาน *** 5.0 3,500 240747.00 1888392.00 48 ส่งมอบ คลิก
9 นายอภิชิต *** 5.0 3,500 247256.00 1893818.00 48 ส่งมอบ คลิก
10 นายโยธิน *** 5.0 3,500 244940.00 1894241.00 48 ส่งมอบ คลิก
11 นางสงกรานต์ *** 5.0 3,500 245079.00 1894309.00 48 ส่งมอบ คลิก
12 นายลิจิตร *** 3.0 2,100 240249.00 1892780.00 48 ส่งมอบ คลิก
13 นางพูล *** 5.0 3,500 245552.00 1872823.00 48 ส่งมอบ คลิก
14 นางสาวบังอร *** 5.0 3,500 243469.00 1892316.00 48 ส่งมอบ คลิก
15 นางละออ *** 2.5 1,800 239580.00 1915506.00 48 ส่งมอบ คลิก
16 นางบุญเพ็ง *** 5.0 3,500 241954.00 1888319.00 48 ส่งมอบ คลิก
17 นางฉวีวรรณ *** 5.0 3,500 242814.00 1892584.00 48 ส่งมอบ คลิก
18 นางอรทัย *** 4.0 2,800 245031.00 1894302.00 48 ส่งมอบ คลิก
19 นางลั่นทม *** 5.0 3,500 243542.00 1893750.00 48 ส่งมอบ คลิก
20 นายสุวิทย์ *** 2.5 1,800 243782.00 1892324.00 48 ส่งมอบ คลิก
21 นายนิรุตต์ *** 2.5 1,800 244023.00 1893869.00 48 ส่งมอบ คลิก
22 นายประสาน *** 4.0 2,800 244210.00 1893621.00 48 ส่งมอบ คลิก
23 นางบัววรรณ *** 4.0 2,800 244361.00 1893513.00 48 ส่งมอบ คลิก
24 นายตะวัน *** 3.0 2,100 244397.00 1893984.00 48 ส่งมอบ คลิก