สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ ตำบลกุดหมากไฟ

สัญญาเลขที่ อด.204/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 487,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 12/05/2564 ถึง 10/06/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:35 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางสวย *** 3.0 2,100 245647.00 1889963.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นางจิราพรรณ *** 3.0 2,100 248024.00 1886279.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นายสงวน *** 3.0 2,100 245593.00 1885535.00 48 ส่งมอบ คลิก
4 นางทองใส *** 3.0 2,100 245982.00 1886010.00 48 ส่งมอบ คลิก
5 นางคณิต *** 3.0 2,100 247925.00 1883366.00 48 ส่งมอบ คลิก
6 นายปรีดา *** 5.0 3,500 247833.00 1886155.00 48 ส่งมอบ คลิก
7 นางปุณยวีร์ *** 5.0 3,500 248065.00 1885059.00 48 ส่งมอบ คลิก
8 นางหนูเล็ก *** 5.0 3,500 247694.00 1894385.00 48 ส่งมอบ คลิก
9 นางนารี *** 3.0 2,100 248535.00 1885454.00 48 ส่งมอบ คลิก
10 นางสาวถนอม *** 3.0 2,100 248015.00 1885401.00 48 ส่งมอบ คลิก
11 นางสุมาลี *** 3.0 2,100 244706.00 1981117.00 48 ส่งมอบ คลิก
12 นางทองสุข *** 4.0 2,800 247651.00 1892884.00 48 ส่งมอบ คลิก
13 นางบานเย็น *** 3.0 2,100 248482.00 1885323.00 48 ส่งมอบ คลิก
14 นายคำพัน *** 2.5 1,800 249227.00 1891448.00 48 ส่งมอบ คลิก
15 นายวิชัย *** 3.0 2,100 247995.00 1889019.00 48 ส่งมอบ คลิก
16 นางสาวทิตยา *** 3.0 2,100 248102.00 1884173.00 48 ส่งมอบ คลิก
17 นางศิลป์ศุภา *** 3.0 2,100 247502.00 1886382.00 48 ส่งมอบ คลิก
18 นายวรวิทย์ *** 3.0 2,100 244809.00 1891098.00 48 ส่งมอบ คลิก
19 นางนารี *** 5.0 3,500 247322.00 1889062.00 48 ส่งมอบ คลิก
20 นางบุญชู *** 3.0 2,100 246146.00 1886004.00 48 ส่งมอบ คลิก
21 นางสุดใจ *** 3.0 2,100 247432.00 1886970.00 48 ส่งมอบ คลิก
22 นายบุญหลาย *** 3.0 2,100 247540.00 1890453.00 48 ส่งมอบ คลิก
23 นายสมศรี *** 5.0 3,500 244322.00 1889050.00 48 ส่งมอบ คลิก
24 นายพงษ์ศักดิ์ *** 3.0 2,100 244734.00 1886397.00 48 ส่งมอบ คลิก
25 นายนาวา *** 3.0 2,100 248853.00 1888354.00 48 ส่งมอบ คลิก
26 นางลำปาง *** 3.0 2,100 248098.00 1884357.00 48 ส่งมอบ คลิก
27 นางทองสี *** 5.0 3,500 247372.00 1884554.00 48 ส่งมอบ คลิก
28 นายสุทธิ์พงษ์ *** 3.0 2,100 249855.00 1888147.00 48 ส่งมอบ คลิก
29 นายสำราญ *** 3.0 2,100 248842.00 1886415.00 48 ส่งมอบ คลิก
30 นางอัมพร *** 3.0 2,100 246217.00 1887390.00 48 ส่งมอบ คลิก
31 นายวงค์ธวัฒน์ *** 3.0 2,100 246640.00 1885700.00 48 ส่งมอบ คลิก
32 นายสำลี *** 5.0 3,500 248257.00 1886991.00 48 ส่งมอบ คลิก
33 นางทองดี *** 3.0 2,100 248433.00 1886680.00 48 ส่งมอบ คลิก
34 นายไสว *** 3.0 2,100 246363.00 1890772.00 48 ส่งมอบ คลิก
35 นางบัวขาว *** 3.0 2,100 248580.00 1883153.00 48 ส่งมอบ คลิก
36 นางอนงค์ *** 3.0 2,100 247005.00 1887584.00 48 ส่งมอบ คลิก
37 นายนิวัฒน์ *** 5.0 3,500 245839.00 1886155.00 48 ส่งมอบ คลิก
38 นายเนียน *** 3.0 2,100 247745.00 1885437.00 48 ส่งมอบ คลิก
39 นางบัวเลียง *** 3.0 2,100 247729.00 1890748.00 48 ส่งมอบ คลิก
40 นางแสงทอง *** 5.0 3,500 249213.00 1891148.00 48 ส่งมอบ คลิก
41 นางคำแพง *** 3.0 2,100 249254.00 1891016.00 48 ส่งมอบ คลิก
42 นายบุญเพ็ง *** 5.0 3,500 248760.00 1888523.00 48 ส่งมอบ คลิก
43 นางบัวลอย *** 3.0 2,100 249535.00 1886818.00 48 ส่งมอบ คลิก
44 นางสมหมาย *** 5.0 3,500 248007.00 1885049.00 48 ส่งมอบ คลิก
45 นายวิไล *** 5.0 3,500 248360.00 1892042.00 48 ส่งมอบ คลิก
46 นายสุพจน์ *** 3.0 2,100 247161.00 1889634.00 48 ส่งมอบ คลิก