สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ ตำบลน้ำพ่น

สัญญาเลขที่ อด.178/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 1,215,700.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 29/04/2564 ถึง 08/07/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:31 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางขนิทดา *** 5.0 3,500 239086.00 1914176.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นายวัฒนา *** 5.0 3,500 239300.00 1914201.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นางราตรี *** 5.0 3,500 239098.00 1913294.00 48 ส่งมอบ คลิก
4 นางสาวรัตติยาภรณ์ *** 5.0 3,500 239538.00 1913780.00 48 ส่งมอบ คลิก
5 นางปาง *** 3.0 2,100 231896.00 1917854.00 48 ส่งมอบ คลิก
6 นายสมนึก *** 5.0 3,500 238887.00 1918876.00 48 ส่งมอบ คลิก
7 นายนิพนธ์ *** 5.0 3,500 232696.00 1917923.00 48 ส่งมอบ คลิก
8 นายสุดสาคร *** 5.0 3,500 236278.00 1913699.00 48 ส่งมอบ คลิก
9 นางตุ๋ย *** 3.0 2,100 235369.00 1918882.00 48 ส่งมอบ คลิก
10 นางสาวบุญเพ็ง *** 3.0 2,100 232754.00 1919458.00 48 ส่งมอบ คลิก
11 นางทองพูน *** 3.0 2,100 233243.00 1918910.00 48 ส่งมอบ คลิก
12 นางดารา *** 3.0 2,100 235369.00 1918882.00 48 ส่งมอบ คลิก
13 นางชม *** 3.0 2,100 235360.00 1919718.00 48 ส่งมอบ คลิก
14 นายมนูน *** 5.0 3,500 235369.00 1918882.00 48 ส่งมอบ คลิก
15 นายคำมี *** 3.0 2,100 235112.00 1918901.00 48 ส่งมอบ คลิก
16 นางสาวบุญมี *** 3.0 2,100 233536.00 1918878.00 48 ส่งมอบ คลิก
17 นางกาญจนา *** 3.0 2,100 236969.00 1916314.00 48 ส่งมอบ คลิก
18 นางทรงพร *** 5.0 3,500 235206.00 1917437.00 48 ส่งมอบ คลิก
19 นายประภาส *** 5.0 3,500 238559.00 1918841.00 48 ส่งมอบ คลิก
20 นางสุพิศ *** 3.0 2,100 235428.00 1919597.00 48 ส่งมอบ คลิก
21 นางประนม *** 5.0 3,500 238101.00 1919304.00 48 ส่งมอบ คลิก
22 นางสำลี *** 3.0 2,100 234771.00 1917890.00 48 ส่งมอบ คลิก
23 นายธนกฤต *** 5.0 3,500 235850.00 1915901.00 48 ส่งมอบ คลิก
24 นางบังอร *** 3.0 2,100 233125.00 1918695.00 48 ส่งมอบ คลิก
25 นายคงศักดิ์ *** 3.0 2,100 235302.00 1919647.00 48 ส่งมอบ คลิก
26 นางสาวภาวินี *** 5.0 3,500 238467.00 1919538.00 48 ส่งมอบ คลิก
27 นางสาวเสาวลี *** 5.0 3,500 235627.00 1915624.00 48 ส่งมอบ คลิก
28 นายกองศิล *** 3.0 2,100 234573.00 1916606.00 48 ส่งมอบ คลิก
29 นายบุญช่วย *** 5.0 3,500 237218.00 1920822.00 48 ส่งมอบ คลิก
30 นางสุภาดา *** 3.0 2,100 233347.00 1918280.00 48 ส่งมอบ คลิก
31 นายสมาน *** 3.0 2,100 240311.00 1917595.00 48 ส่งมอบ คลิก
32 นางสาวนันทิยา *** 5.0 3,500 236169.00 1917671.00 48 ส่งมอบ คลิก
33 นางลำ *** 5.0 3,500 237128.00 1916690.00 48 ส่งมอบ คลิก
34 นางสุพร *** 3.0 2,100 234551.00 1919540.00 48 ส่งมอบ คลิก
35 นางอนัญญา *** 5.0 3,500 239535.00 1916995.00 48 ส่งมอบ คลิก
36 นางบุ่น *** 3.0 2,100 235023.00 1915927.00 48 ส่งมอบ คลิก
37 นางสมส่า *** 5.0 3,500 238453.00 1919013.00 48 ส่งมอบ คลิก
38 นางลิขิต *** 5.0 3,500 235124.00 1917459.00 48 ส่งมอบ คลิก
39 นางพรทิพย์ *** 5.0 3,500 233933.00 1919793.00 48 ส่งมอบ คลิก
40 นางสาวต้อย *** 5.0 3,500 238475.00 1919261.00 48 ส่งมอบ คลิก
41 นายเสถียร *** 5.0 3,500 233169.00 1917594.00 48 ส่งมอบ คลิก
42 นางพนมพร *** 5.0 3,500 234519.00 1918932.00 48 ส่งมอบ คลิก
43 นางโสภา *** 3.0 2,100 234848.00 1918871.00 48 ส่งมอบ คลิก
44 นางคำบวย *** 3.0 2,100 236687.00 1915458.00 48 ส่งมอบ คลิก
45 นางเวียงสมัย *** 5.0 3,500 237219.00 1920338.00 48 ส่งมอบ คลิก
46 นางสาวประมวล *** 3.0 2,100 235554.00 1917853.00 48 ส่งมอบ คลิก
47 นายเรษชาติ *** 3.0 2,100 235443.00 1919700.00 48 ส่งมอบ คลิก
48 นายจิระพงษ์ *** 3.0 2,100 235226.00 1917259.00 48 ส่งมอบ คลิก
49 นางยุธนาภรณ์ *** 5.0 3,500 233472.00 1918316.00 48 ส่งมอบ คลิก
50 นายณัฐวุฒิ *** 5.0 3,500 233949.00 1919515.00 48 ส่งมอบ คลิก