สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ ตำบลหนองบัวบาน

สัญญาเลขที่ อด.176/2563 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 997,690.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 27/04/2564 ถึง 24/06/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:55 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางอุดมรักษ์ *** 5.0 3,500 248061.00 1913186.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นางสาวภัทราภรณ์ *** 3.0 2,100 243113.00 1914466.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นางสาวศรีสุดา *** 3.0 2,100 245975.00 1916533.00 48 ส่งมอบ คลิก
4 นางสาวอมรรัตน์ *** 2.5 1,800 243641.00 1899953.00 48 ส่งมอบ คลิก
5 นางลำจวน *** 5.0 3,500 248074.00 1914293.00 48 ส่งมอบ คลิก
6 นายวงศธร *** 5.0 3,500 241693.00 1914372.00 48 ส่งมอบ คลิก
7 นายคฑาวุธ *** 5.0 3,500 249151.00 1915387.00 48 ส่งมอบ คลิก
8 นายสมศรี *** 5.0 3,500 249151.00 1915387.00 48 ส่งมอบ คลิก
9 นางนารีย์ *** 5.0 3,500 249151.00 1915387.00 48 ส่งมอบ คลิก
10 นางสาวณภัทร *** 5.0 3,500 247038.00 1916520.00 48 ส่งมอบ คลิก
11 นางกฤษณา *** 3.0 2,100 242757.00 1914359.00 48 ส่งมอบ คลิก
12 นางบุญเฮือง *** 5.0 3,500 245947.00 1914319.00 48 ส่งมอบ คลิก
13 นายประมวน *** 5.0 3,500 245947.00 1914319.00 48 ส่งมอบ คลิก
14 นางยุพาภรณ์ *** 5.0 3,500 246501.00 1913790.00 48 ส่งมอบ คลิก
15 นายลำพูล *** 2.5 1,800 246434.00 1916549.00 48 ส่งมอบ คลิก
16 นายวิโรจน์ *** 3.0 2,100 246916.00 1917024.00 48 ส่งมอบ คลิก
17 นายถวิล *** 3.0 2,100 243142.00 1913605.00 48 ส่งมอบ คลิก
18 นายวิษณุ *** 3.0 2,100 246302.00 1915128.00 48 ส่งมอบ คลิก
19 นางสาวธรรมาพร *** 5.0 3,500 246681.00 1918026.00 48 ส่งมอบ คลิก
20 นายธนายุต *** 4.0 2,800 243114.00 1914467.00 48 ส่งมอบ คลิก
21 นางพิศมัย *** 3.0 2,100 241463.00 1911016.00 48 ส่งมอบ คลิก
22 นางโสภา *** 3.0 2,100 246213.00 1915742.00 48 ส่งมอบ คลิก
23 นางฉัตรสุดา *** 3.0 2,100 247515.00 1915838.00 48 ส่งมอบ คลิก
24 นางไพรจิตร์ *** 3.0 2,100 248436.00 1913829.00 48 ส่งมอบ คลิก
25 นางสาวนงค์ลักษณ์ *** 3.0 2,100 247121.00 1915576.00 48 ส่งมอบ คลิก
26 นางอังสุมารินทร์ *** 3.0 2,100 241458.00 1910913.00 48 ส่งมอบ คลิก
27 นางสาวสายชล *** 3.0 2,100 245691.00 1915336.00 48 ส่งมอบ คลิก
28 นางยุภาพร *** 5.0 3,500 242554.00 1913963.00 48 ส่งมอบ คลิก
29 นายนวพล *** 4.0 2,800 241682.00 1915162.00 48 ส่งมอบ คลิก
30 นางประยงค์ *** 5.0 3,500 247038.00 1916520.00 48 ส่งมอบ คลิก