สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ ตำบลโนนหวาย

สัญญาเลขที่ อด.179/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 975,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 29/04/2564 ถึง 23/06/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:17 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางรัชนี *** 5.0 3,500 237896.00 1897061.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นางอารยา *** 5.0 3,500 238587.00 1895112.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นางลำดวน *** 5.0 3,500 241498.00 1898873.00 48 ส่งมอบ คลิก
4 นางสาวสนม *** 5.0 3,500 245715.00 1895499.00 48 ส่งมอบ คลิก
5 นางปราณี *** 5.0 3,500 239638.00 1894532.00 48 ส่งมอบ คลิก
6 นางน้อมจิตร *** 5.0 3,500 238859.00 1895122.00 48 ส่งมอบ คลิก
7 นายประดิษฐ์ *** 5.0 3,500 238277.00 1895420.00 48 ส่งมอบ คลิก
8 นางอนงค์ *** 5.0 3,500 239964.00 1894677.00 48 ส่งมอบ คลิก
9 นางยุพิณ *** 5.0 3,500 239385.00 1897582.00 48 ส่งมอบ คลิก
10 นายประมวล *** 5.0 3,500 237509.00 1896732.00 48 ส่งมอบ คลิก
11 นายบุญเลี้ยง *** 5.0 3,500 243600.00 1896632.00 48 ส่งมอบ คลิก
12 นายพินิจ *** 3.0 2,100 238263.00 1895592.00 48 ส่งมอบ คลิก
13 นางธัญยพร *** 5.0 3,500 238263.00 1895592.00 48 ส่งมอบ คลิก
14 นางเคน *** 5.0 3,500 242692.00 1897456.00 48 ส่งมอบ คลิก
15 นายแสง *** 3.0 2,100 237150.00 1896284.00 48 ส่งมอบ คลิก
16 นางอุดร *** 3.0 2,100 242500.00 1896069.00 48 ส่งมอบ คลิก
17 นางวิไลพร *** 3.0 2,100 244306.00 1894868.00 48 ส่งมอบ คลิก