สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ ตำบลหนองวัวซอ

สัญญาเลขที่ อด.180/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 537,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 29/04/2564 ถึง 29/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:38 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางกัลยรัตน์ *** 3.0 2,100 242718.00 1915084.00 48 ส่งมอบ คลิก
2 นางธัญชนก *** 5.0 3,500 245934.00 1913212.00 48 ส่งมอบ คลิก
3 นายพงษ์พันธุ์ *** 5.0 3,500 242147.00 1911805.00 48 ส่งมอบ คลิก
4 นางยุภาพร *** 5.0 3,500 242154.00 1911954.00 48 ส่งมอบ คลิก
5 นายบุญซุม *** 5.0 3,500 243496.00 1913131.00 48 ส่งมอบ คลิก
6 นายสมัคร *** 3.0 2,100 239270.00 1912748.00 48 ส่งมอบ คลิก
7 นายสุภี *** 3.0 2,100 239187.00 1913020.00 48 ส่งมอบ คลิก
8 นายอนุชิต *** 5.0 3,500 241054.00 1910013.00 48 ส่งมอบ คลิก
9 นางกนกวรรณ *** 3.0 2,100 241925.00 1910115.00 48 ส่งมอบ คลิก
10 นางจิดาภา *** 4.0 2,800 242620.00 1913226.00 48 ส่งมอบ คลิก
11 นางสาวชญานันท์ *** 3.0 2,100 243231.00 1912214.00 48 ส่งมอบ คลิก
12 นางสาวอักษร *** 3.0 2,100 241980.00 1911660.00 48 ส่งมอบ คลิก
13 นางสาวสุดใจ *** 3.0 2,100 242907.00 1913816.00 48 ส่งมอบ คลิก
14 นายพงษ์พันธ์ *** 5.0 3,500 239726.00 1914495.00 48 ส่งมอบ คลิก
15 นายประยงค์ *** 3.0 2,100 238819.00 1913718.00 48 ส่งมอบ คลิก
16 นางบุญรัก *** 5.0 3,500 241665.00 1914958.00 48 ส่งมอบ คลิก
17 นายวัชยา *** 5.0 3,500 241611.00 1910956.00 48 ส่งมอบ คลิก
18 นางจันทร์ศรี *** 3.0 2,100 238530.00 1913614.00 48 ส่งมอบ คลิก
19 นายศรนรินทร์ *** 4.0 2,800 243323.00 1912113.00 48 ส่งมอบ คลิก