สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคลองลาน ตำบลโป่งน้ำร้อน

สัญญาเลขที่ 38/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 311,120.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 29/03/2564 ถึง 28/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:26 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางสาวนัฐยารัตน์ *** 5.0 3,500 531828.00 1813962.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายนรินทร์โชติ *** 5.0 3,500 533110.00 1806570.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นายจุมพร *** 5.0 3,500 533110.00 1806570.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นายวุฒิพงษ์ *** 5.0 3,500 535239.00 1810998.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นายสวัสดิ์ *** 5.0 3,500 534171.00 1810996.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นายฝ่าย *** 5.0 3,500 530962.00 1815416.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นางปรานอม *** 5.0 3,500 533100.00 1813207.00 47 ส่งมอบ คลิก
8 นางสุภาพ *** 5.0 3,500 530962.00 1815416.00 47 ส่งมอบ คลิก