สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตาก อำเภอพบพระ ตำบลพบพระ

สัญญาเลขที่ 35/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 357,839.36 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 09/04/2564 ถึง 01/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:32 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางสาวจามรี *** 3.0 2,100 464206.00 1811983.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางสาวอุษา *** 4.0 2,800 463512.00 1811830.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางนุธิตรา *** 3.0 2,100 468126.00 1816643.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นายบารมี *** 4.0 2,800 466510.00 1815932.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นายนฤพล *** 3.0 2,100 470967.00 1810028.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นายชยุต *** 3.0 2,100 471184.00 1808786.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นายหวัน *** 3.0 2,100 466302.00 1816687.00 47 ส่งมอบ คลิก
8 นายขาว *** 2.5 1,800 467508.00 1816815.00 47 ส่งมอบ คลิก
9 นายรักกล้า *** 5.0 3,500 469604.00 1814973.00 47 ส่งมอบ คลิก