สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตาก อำเภอพบพระ ตำบลช่องแคบ

สัญญาเลขที่ 47/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 326,722.90 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 09/04/2564 ถึง 29/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:36 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางสาวรังสินี *** 4.0 2,800 466646.00 1825628.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางสาวนรา *** 5.0 3,500 468884.00 1825487.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางเบญญาภา *** 5.0 3,500 467250.00 1827682.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นายสมศักดิ์ *** 4.0 2,800 463143.00 1822555.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นางรวิวรรณ *** 3.0 2,100 466766.00 1827324.00 47 ส่งมอบ คลิก