สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตาก อำเภอพบพระ ตำบลวาเล่ย์

สัญญาเลขที่ 33/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 684,562.27 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 05/04/2564 ถึง 20/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:57 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางแอ๊ด *** 5.0 3,500 467698.00 1801583.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางหล้า *** 3.0 2,100 468331.00 1800475.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางดวงติ๊บ *** 3.0 2,100 468362.00 1800248.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางกัณหา *** 4.0 2,800 464745.00 1801529.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นางเพ็ญศรี *** 4.0 2,800 465125.00 1802171.00 47 ส่งมอบ คลิก
6 นายเดชา *** 3.0 2,100 466358.00 1799937.00 47 ส่งมอบ คลิก
7 นายอมร *** 3.0 2,100 467783.00 1799217.00 47 ส่งมอบ คลิก
8 นางเบญจามาศ *** 5.0 3,500 469201.00 1802601.00 47 ส่งมอบ คลิก