สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลวัดจันทร์

สัญญาเลขที่ 91/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 93,349.40 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 19/04/2564 ถึง 04/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:01 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางจันทิม *** 3.0 2,100 629868.00 1859280.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายเดช *** 3.0 2,100 630364.00 1859970.00 47 ส่งมอบ คลิก