สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลวัดพริก

สัญญาเลขที่ 90/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 233,373.50 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 19/04/2564 ถึง 14/05/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:45 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางสาวจิราภรณ์ *** 3.0 2,100 632754.00 1852273.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายวีระ *** 3.0 2,100 635064.00 1848303.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางบังอร *** 3.0 2,100 629600.00 1850500.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นายน้อย *** 3.0 2,100 629485.00 1850475.00 47 ส่งมอบ คลิก
5 นายจักรพันธ์ *** 3.0 2,100 632928.00 1851825.00 47 ส่งมอบ คลิก