สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลดอนทอง

สัญญาเลขที่ 58/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 202,257.04 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 01/04/2564 ถึง 21/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:30 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางธนัชกร *** 5.0 3,500 639717.00 1866004.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายปฐวี *** 3.0 2,100 639139.00 1865323.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางสาวธัญดา *** 5.0 3,500 648121.00 1869418.00 47 ส่งมอบ คลิก
4 นางรัญทม *** 3.0 2,100 652700.00 1868722.00 47 ส่งมอบ คลิก