สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลบ้านป่า

สัญญาเลขที่ 149/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 93,349.41 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 28/06/2564 ถึง 13/07/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:51 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางพระยับ *** 3.0 2,100 642571.00 1872182.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นางฉลวย *** 3.0 2,100 643282.00 1871245.00 47 ส่งมอบ คลิก