สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลปากโทก

สัญญาเลขที่ 57/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 233,373.51 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 01/04/2564 ถึง 26/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 02:08 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นายธีระชัย *** 5.0 3,500 633456.00 1867303.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายสมชาย *** 5.0 3,500 635325.00 1868093.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นางสาวกัลยา *** 5.0 3,500 635283.00 1868060.00 47 ส่งมอบ คลิก