สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลไผ่ขอดอน

สัญญาเลขที่ 56/2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 124,465.87 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 01/04/2564 ถึง 16/04/2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:37 น.)

ลำดับ ชื่อ-สกุลเกษตรกร ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่) ขนาดสระเก็บน้ำ (ลบ.ม.) พิกัด สถานะ ภาพการดำเนินงาน
E N UTM
1 นางประภัสสร *** 5.0 3,500 622496.00 1872495.00 47 ส่งมอบ คลิก
2 นายสวน *** 3.0 2,100 626247.00 1871711.00 47 ส่งมอบ คลิก
3 นายสุรพร *** 3.0 2,100 634827.00 1860674.00 47 ส่งมอบ คลิก